De naam van onze school geeft aan waar we voor staan en wat we met leerlingen willen bereiken.

Het Noorderlicht is een prachtig natuurfenomeen van veelkleurig bewegend licht dat straalt in de nacht. Het is zonne-energie die er altijd is, maar alleen onder bepaalde condities te zien is.

Als kinderen kunnen doen waar ze van houden
Als ze hun talenten leren kennen en benutten
Als ze goed in hun vel zitten
Dan is het net alsof je ze ziet stralen.

Dat is onze missie:

De juiste condities creëren zodat onze leerlingen kunnen stralen.

Kansrijk en uitdagend onderwijs bieden voor ieder kind

ons motto is:

Het Noorderlicht, ieder kind INzicht!

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen om de sfeer te proeven en met eigen ogen te zien waarom wij trots zijn op ons Kindcentrum.

Met vriendelijke groet,

Antoine Rossewij
Directeur

Play Video

Onze kernwaarden

Een stevige basis via de kernvakken rekenen en lezen (nieuwe methoden implementeren, Intensiveren van reken – en taaltijd; invoering LOGO 3000 Woordenschat, taalondersteuning) én via extra aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling (onder andere met Kanjertraining en Rots & Water programma)

Een doorgaande lijn van 0 tot 13 waarin we de ontwikkeling van elke leerling volgen en stimuleren, onder andere door hen te leren leren en geleidelijk aan toe te werken naar (mede)eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces  

Brede talentontwikkeling via specifieke talentprogramma’s en gerichte tijd voor spelen, leren en denken (EDI-Bewegend leren-Onderzoekend leren en Leskracht)

Gezond en actief leren denken en doen met activerende didactiek, effectieve instructie, bewegend leren en coöperatief leren  

Schoollied IKC het Noorderlicht

Wist u al dat we nu ook ons eigen schoollied hebben. Ga er maar eens even goed voor zitten. We stellen ons graag aan u voor. 

Play Video

Wie werken er samen binnen het Noorderlicht?

De verschillende partners binnen Het Noorderlicht zijn Buurtplein, het Wijkbedrijf, Stichting IJsselgraaf en stichting Spelenderwijs. Zij werken vanuit één missie en visie en maken een samenhangend programma, met en voor de mensen uit de wijk. Het Noorderlicht zoekt samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de bibliotheek, muziekschool en sportverenigingen.

Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang?

Onder buitenschoolse opvang (BSO) verstaan we de voorschoolse en naschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur tot aanvang van de school kunt u uw kind gebruik laten maken van de voorschoolse opvang. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om uw kind tot 18.00 uur op te laten vangen bij de naschoolse opvang.

De BSO wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van onze stichting: SpelenderWijs.

Op onze school kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

In samenwerking met