De raad van het Noorderlicht

Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad, afgekort de MR.

De MR is een wettelijk verplicht orgaan binnen de school. De raad neemt kennis van zaken, die betrekking hebben op de school. Over sommige schoolorganisatorische zaken en/of beleidszaken, heeft de MR advies of instemmingsrecht. De raad is bedoeld als overlegorgaan tussen school, team, ouders en bestuur. In de MR zitten niet alleen ouders, maar ook personeelsleden. Bij de oudergeleding is aangegeven welke taken/onderwerpen zij zich in het bijzonder bezighoudt.

Daarnaast kan de directeur als adviseur de vergaderingen bijwonen.

Met de ontwikkeling van Het Noorderlicht komen peuterspeelgroep (later ook kinderopvang) en onderwijs steeds meer samen. Het doel is om samen de beste leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen te maken. Voor de kinderen is er een doorgaande lijn. Dat betekent dat er zo veel mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Om de gezamenlijke aanpak te verhogen is het zinvol om ook de MR van onderwijs en kinderopvang (meer) samen te brengen. Het samenvoegen van de verschillende overlegorganen voorkomt tevens dubbele overleggen door leidinggevenden en een efficiënte inzet van de tijd van ouders.

Vragen aan de mr kunt u sturen naar mr@hetnoorderlichtdoetinchem.nl.

Oudergeleding:

Anja Rutjes

Truus Thus

Personeelsgeleding:

Ingrid Walgemoet

Rozemarijn van den Akker

Bestanden Medezeggenschapsraad