Ouderbeleid op het Noorderlicht

Wat vinden wij belangrijk

Goede contacten tussen de school en de ouders vinden wij heel belangrijk, want samen spelen we een rol in de opvoeding en de ontwikkeling van onze kinderen. Wij hebben daarin een gezamenlijk belang. Ouders en school zijn daarom verbonden met elkaar. Deze wederzijdse betrokkenheid ervaren we niet als vrijblijvend; alle partijen hebben rechten en plichten. Er ligt dus een verantwoordelijkheid bij ons en bij de ouders.

De taalontwikkeling een belangrijk speerpunt in ons onderwijs. Ook hiervoor is een goed contact tussen ouder en school noodzakelijk.

Het hoofddoel is te komen tot een optimale ontwikkeling van onze kinderen, in nauwe samenwerking en met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit willen we bereiken door:

Hoe willen wij deze doelen bereiken:

Goede relatie

U als ouder voelt zich welkom en gewaardeerd als ervaringsdeskundige m.b.t. uw kind(eren), leerkrachten voelen zich gewaardeerd als professional. In het belang van de ontwikkeling van uw kind(eren) vinden wij het belangrijk om elkaar tijdig op de hoogte te houden van gebeurtenissen/ontwikkelingen/vorderingen. Naast de vaste overlegmomenten is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind(eren).

Duidelijke informatie

Wanneer u interesse heeft in onze school voor uw zoon/dochter, krijgt u een rondleiding, ontvangt u van ons extra uitleg en ontvangt u een schoolgids. U krijgt een aanmeldformulier mee waarop u relevante informatie omtrent uw kind kunt benoemen. Deze informatie vormt de beginsituatie van uw kind waarop wij als school kunnen aansluiten.

Op onze website wordt alle informatie jaarlijks bijgewerkt. De schoolgids en de daarbij behorende kalender kunt u hierop vinden. De meest actuele zaken krijgt u te horen of via digitale brieven of de digitale nieuwsbrief.

Eén keer per week komt deze digitale nieuwsbrief uit waarin alle relevante informatie te lezen is. Deze nieuwsbrief staat ook op onze site. Mocht er verder iets specifieks gemeld moeten worden, dan zal de leerkracht contact met u opnemen (en andersom).

Naast de informatieavonden en eventuele ouderavonden worden er ook elk jaar inloopochtenden georganiseerd. Op deze ochtenden kunt een gedeelte van de les bijwonen.

Vaste structuur

Bij de aanmelding worden de belangrijkste gegevens over uw kind enerzijds en informatie over de school anderzijds uitgewisseld. Mocht uw kind vanuit de Peuterspeelgroep (PSG) doorstromen naar onze school, dan vindt er altijd een overdracht plaats tussen de pedagogische medewerkster en de leerkracht van de basisschool. De observatielijsten en de eventuele resultaten van de Ontwikkelvolgmodel (OVM) worden dan o.a. besproken.

 

In de Peuterspeelgroep werken we met de methode Startblokken. In de kleutergroepen sluiten we hierop bij aan. Ook maken we daar gebruik van de methode Schatkist en Piramide, waarin veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling. Verder beschikken we over een taalklas, waar Nieuwkomers extra taalondersteuning krijgen. Ook voor de ouders van deze kinderen wordt er een ouderavond georganiseerd waarop onze taalcoördinator informatie verstrekt.

Op drie momenten in het schooljaar zijn er contactavonden, u krijgt hiervoor een uitnodiging. Verder krijgt u tweemaal per jaar een rapportage.

Natuurlijk kan er ook altijd tussentijds overleg plaatsvinden. Het initiatief kan bij de leerkracht liggen, maar ook bij u als ouder.

Ondersteuning door ouders

De ontwikkeling van uw kind beperkt zich niet alleen tot de tijden dat het bij ons op school zit. Als ouders kunt u een belangrijke bijdrage leveren door met uw kind leerzame activiteiten te ondernemen of steun te bieden bij problemen. Als de school dit wenselijk/ noodzakelijk vindt, wordt soms aan ouders gevraagd of zij thuis extra met hun kind willen oefenen. U kunt zo uw kind helpen een achterstand in te halen of te voorkomen. Het is belangrijk dat u als ouder hier het belang van inziet. Andersom zullen de leerkrachten u hier graag bij ondersteunen en uitleggen hoe u dat als ouder het best kunt aanpakken. Te denken valt hierbij aan: hoe leert een kind lezen? Hoe worden bepaalde sommen uitgerekend? Etc. Zoals hierboven al is vermeld delen we samen met de ouders de zorg over de ontwikkeling van onze leerlingen. Van ouders mag dus ook een bijdrage verwacht worden, als dit noodzakelijk is.

 

Eén van onze partners in ons gebouw is Buurtplein bv. Hieronder vallen ook de buurtcoaches. Zij komen in veel gezinnen ter ondersteuning bij problemen rondom opvoeding of andere zaken. Als school onderhouden wij nauwe contacten met deze buurtcoaches. De ouders kunnen zelf ook een afspraak maken of inlopen op het inloopspreekuur. De buurtcoaches zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0314-760790.

Grote ouderbetrokkenheid

In het belang van de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u de informatie- en ouderavonden bezoekt. Daarnaast zijn er in een schooljaar tal van activiteiten die wij niet kunnen organiseren zonder hulp van ouders. We zullen daarom regelmatig een beroep op u doen. Wij verwachten dat wij deze activiteiten met uw hulp kunnen blijven realiseren. En allemaal met één doel: onze kinderen!